واحد تضمين كيفيت

 

واحد تضمین کیفیت در همه شرکت‌های صنعتی از واحدهای حساس و استراتژیک است که عهده‌دار صیانت از اعتبار و آوازه آن شرکت است. وظایف این واحد از مراحل تولید و ساخت کالا تا رسیدن محصول به دست مشتری نهایی و حتی پس از آن ادامه دارد.
پیاده سازی سیستم‌های مدیریت، اولین گام در راه بقای سازمان در شرایط متغیر و پیچیده اقتصاد امروز می‌باشد. واحد تضمين كيفيت فعاليت‌هاي خود را مطابق با الزامات سيستم‌های مديريت (Management Systems) برنامه‌ريزي و اجرا مي‌نمايد و در راستاي راهبرد کیفی سازمان اهداف كلان و خرد را تعريف نموده و در جهت دستيابي به اين اهداف اقدامات برنامه‌ريزي شده را به مرحله اجرا در مي‌آورد.
واحد تضمين كيفيت شركت سپهر رنگ آرافام به عنوان متولي استقرار سیستم‌های مدیریت و استانداردهاي بین المللی در سال 1390 تشکیل و شروع به فعالیت کرد."کیفیت سنگ بنای ماندگاری است"

 
 

وظایف و مسئوولیت‌های واحد تضمین کیفیت


1. استقرار سیستم‌های مدیریت و دريافت گواهينامه استانداردهای بين المللي
2. نگهداري از سيستم‌هاي مديريت
3. انجام مميزي‌ها و بازرسي‌هاي داخلي مستمر و منظم از واحدها براي اطمينان از پيشرفت امور و ارسال گزارشات براي مديریت ارشد شرکت
4. گزارش دهي به مديریت ارشد شرکت در خصوص سيستم‌های مديريت و هرگونه نيازي براي بهبود
5. پيگيري اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي به منظور تامين بهبود مستمردر ارائه خدمات
6. هماهنگي انجام كليه فعاليت‌هاي مرتبط با استقرار و نگهداري نظام مديريت كيفيت جامع (TQM)
7. هماهنگي كليه فعاليت‌هاي مرتبط با نظام مستندات شركت مانند بازنگري، تهيه نسخ جديد و تصويب سازمان، جمع آوري و ابطال مدارك منسوخ و توزيع مجدد
8. هماهنگي كليه فعاليت‌هاي مربوط به مميزي و ارزيابي خارجي شركت جهت اخذ يا تمدید گواهينامه
9. طراحي و اجراي فعاليت‌های مرتبط با ترويج فرهنگ كيفيت و افزايش آگاهي كاركنان از اهداف كيفي شركت با همكاري واحدهاي ذيربط مانند آموزش و روابط عمومي و تدوين نشريات، برگزاري دوره‌ها و سمينارهاي آموزشي، آموزش و تربیت سرمميزين، مميزين و اعضاي گروه خود ارزيابي
10. نظارت بر نظرخواهي از مشتريان در ارتباط با كيفيت فراورده‌هاي مجتمع و نظارت و رسيدگي به شكايات مشتريان
11. تشكيل جلسات بازنگري مدیریت به منظور ارزيابي يافته‌هاي مميزي داخلي و ساير داده‌ها نظير تغييرات سازماني، بازخورد بازار، نتايج مميزي قبلی، عدم انطباق‌ها، شكايت مشتريان و ...
12. تصميم‌گيري در خصوص نحوه رفع عدم انطباق‌هاي مشاهده شده در ممیزی‌ها و تهيه گزارشات لازم