رنگهای نسوز

رنگ رویه سیلیکون آلومینیوم مقاوم به حرارت تا 800 درجه سانتی گراد
رنگ نسوزمقاوم به حرارت تا 800 درجه سانتیگراد بر پایه رزین سیلیکونی و پیگمنت های مقاوم حرارتی طراحی گردیده است و تا 800 درجه سانتیگراد دارای مقاومت حرارتی و ثبات رنگی می باشد.
رنگ رویه سیلیکون آلومینیوم مقاوم به حرارت تا 600 درجه سانتی گراد
رنگ نسوزمقاوم به حرارت تا 600 درجه سانتیگراد بر پایه رزین سیلیکونی و پیگمنت های مقاوم حرارتی طراحی گردیده است و تا 600 درجه سانتیگراد دارای مقاومت حرارتی و ثبات رنگی می باشد.
رنگ رویه سیلیکون آلومینیوم مقاوم به حرارت تا 400 درجه سانتی گراد
رنگ نسوزمقاوم به حرارت تا 400 درجه سانتیگراد با استفاده از رزین سیلیکونی خالص و پیگمنت های مقاوم حرارتی طراحی گردیده است و تا 400 درجه سانتیگراد دارای مقاومت حرارتی و ثبات رنگی می باشد.
رنگ رویه سیلیکون آلومینیوم مقاوم به حرارت تا 200 درجه سانتی گراد
رنگ نسوزمقاوم به حرارت تا 200 درجه سانتیگراد مقاوم حرارتی بر پایه رزین سیلیکونی و پیگمنت های مقاوم حرارتی طراحی گردیده است و تا 200 درجه سانتیگراد دارای مقاومت حرارتی و ثبات رنگی می باشد.