سپهر رنگ آرافام

رنگ های ضدحریق

رنگ های ضدحریق

رنگ های Intumescent جهت ضدحریق کردن سازه های فلزی وبتونی این پوشش ها برپایه مواد آلی متورم شونده که به نسبت های معین بارزین های پایه آبی وحلالی تهیه وساخته شده است و هنگام تماس با آتش متورم گشته وباایجادلایه کربنی متورم درمقابل روند انتقال حرارت وقفه ایجادمی کنند.