سپهر رنگ آرافام

1534926

نمایندگی شرکت سپهر رنگ آرافام

جهت مدیریت مناطق در سطح استانی، از بین افراد واجد شرایط اختصاصی همچون:
آشنایی با فنون مذاکره، قوانین تجارت و اصول پایه مارکتینگ، همچنین دارای فضای مناسب جهت برگزاری جلسات. به تعداد محدود نماینده پذیرش می نماید.
افراد حقیقی و یا حقوقی متقاضی می توانند نسبت به تکمیل فرم ذیل اقدام نمایند.
با تشکر

فــرم درخواست نمـایـندگی

1 شخصیت حقیقی
2 شخصیت حقوقی
3 اطلاعات کلی