سپهر رنگ آرافام

اخبار تصویری

اخذ لوح حمایت از حقوق مصرف کننده، سال 1400

تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1400 در تاریخ 1400/12/15 به جناب آقای مهندس خسروی مدیرعامل شرکت سپهر رنگ آرافام برای پنجمین سال پی در پی در نهمین همایش سال اهدا شد.

اخذ لوح حمایت از مصرف کننده،سال 1400
تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1400 در تاریخ 1400/12/15 به جناب آقای مهندس خسروی مدیرعامل شرکت سپهر رنگ آرافام برای پنجمین سال پی در پی در نهمین همایش سال اهدا شد.

فهرست عنوان ها

فهرست مطالب