اخذ لوح حمایت از حقوق مصرف کننده، سال 1399

اخذ لوح حمایت از حقوق مصرف کننده، سال 1398
سپتامبر 12, 2020

تندیس “رعایت حقوق مصرف کنندگان” سال 1399 در تاریخ 1399/12/19 به جناب آقای مهندس خسروی مدیریت عامل محترم شرکت سپهر رنگ آرافام، برای چهارمین سال پی در پی در هشتمین همایش سال اهدا شد.