سپهر رنگ آرافام

تکنولوژی رنگ های صنعتی

رنگ و رزین صنعتی و ساختمانی

تکنولوژی رنگ و رزین رنگ های صنعتی و ساختمانی تولید و فروش موفق رنگهای صنعتی و ساختمانی تابعی است از شناخت کافی مواد اولیه پروسه ساخت نحوه کاربرد و استفاده رنگ و بعلاوه يك سرى خواص جانبی دیگر که در رابطه با سه اصل فوق هستند. آنچه را كه يك فرمولیست میبایستی در هنگام ارائه […]