سپهر رنگ آرافام

عضویت اصلی انجمن تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو استان البرز

عضویت اصلی انجمن تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو استان البرز شرکت سپهر رنگ آرافام به عضویت اصلی انجمن تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو استان البرز در آمده است. و همچنین دارنده تندیس برتر در حقوق مصرف کننده. برای 5 سال متوالی دارنده تاییده از پژوهشگاه. نیرو صنعت نفت تاییده در وندور لیست شرکت […]

عضو حقوقی انجمن خوردگی ایران

عضو حقوقی انجمن خوردگی ایران شرکت سپهر رنگ آرافام عضو حقوقی انجمن خوردگی ایران دارنده تندیس برتر در حقوق مصرف کننده. برای 5 سال متوالی دارنده تاییده از پژوهشگاه نیرو صنعت نفت تاییده در وندور لیست شرکت های مپنا – پتروشیمی – تاییده در صنعت مس وفولاد کشور.. شرکت سپهر رنگ آرافام تولید کننده رنگ […]

اولین شرکت دارنده گواهینامه مس ایران

گواهینامه مس ایران

سپهر رنگ آرفام اولین شرکت دارنده گواهینامه مس ایران شرکت سپهر رنگ آرافام دارنده تندیس برتر در حقوق مصرف کننده. برای 5 سال متوالی دارنده تاییده از پژوهشگاه نیرو صنعت نفت تاییده در وندور لیست شرکت های مپنا – پتروشیمی – تاییده در صنعت مس وفولاد کشور و….. شرکت سپهر رنگ آرافام تولید کننده رنگ […]

شرکت سپهر رنگ آرافام دارنده گواهینامه استاندارد ملی ایران در رنگ های آلکیدی (روغنی)

سپهر رنگ آرفام دارنده گواهینامه استاندارد ملی ایران در رنگ های آلکیدی (روغنی) رنگ های آلکیدی (روغنی ) :در رنگ های روغنی، رنگ دانه را در یک روغن خشک شونده. که استر گلیسیرین با اسیدهای چرب نظیر اسیدهای اولیک و یا لینولنیک می باشد حل می کنند. این روغن‌‌ها در هوا اکسیده شده و به ترکیبات سیر شده. […]